OP TAK

OP TAK (Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost) je možnost získání dotací pro podnikatele zejména v průmyslu a ICT, v menší míře i pro obce a výzkumné organizace spolupracující s těmito podnikateli. V rámci tohoto operačního programu jsou v současném programovém období lze podporované aktivity rozdělit do následujících skupin:

  1. Podpora výzkumu a vývoje v podnikatelském sektoru

V rámci podpory výzkumu a vývoje lze získat dotaci na následující aktivity:

Potenciál – založení nebo rozšíření center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení technologií, zařízení a jiného vybavení nezbytného pro zajištění výzkumných a vývojových aktivit

Aplikace – dotaci lze získat na průmyslový výzkum či experimentální vývoj vedoucí ke vzniku nových nebo zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb. Konkrétně lze získat dotaci zejména na pokrytí mzdových nákladů pracovníků podílejících se na této činnosti

Inovace – dotaci lze získat na uplatnění výsledků výzkumu a vývoje při samotné výrobě (konkrétně na nákup nových technologií, softwaru a dat a práv k užívání výsledků výzkumu a vývoje – preferováno je ovšem využití vlastního výzkumu a vývoje)

Inovační vocuhery – dotaci lze získat na : a) Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit b) zajištění právní ochrany výsledků výzkumu – ochranné známky, užitné vzory, průmyslové zóny, přihlášky vynálezů

Proof of Cocenpt – dotace na aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh a na aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace

Partnerství znalostního transferu – dotace na aktivity směřující k přenosu a využití výsledků vědy a výzkumu z akademické sféry do podniků

Spolupráce – klastry – dotace na rozvoj inovačních klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou

Technologické platformy – dotace na podporu aktivit, které pomohou podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou

Spolupráce škol a firem – dotace na zavedení praktické výuky žáků středních, vyšších odborných a vysokých škol ve firmách

2. Nákup nových technologií

Digitální podnik – dotace na aktivity vedoucí ke zvýšení digitalizace fungování firem (např. robotizace výroby, využití pokročilých IT řešení a technologií apod.)

Technologie pro MAS (CLLD) – Cílem aktivity je s pomocí MAS (místní akční skupina) identifikovat a podpořit podnikatelské záměry digitalizace a robotizace malých a středních podniků především ve venkovských oblastech

Vysokorychlostní internet – dotace na přivedení vysokorychlostního připojení k internetu do lokalit, kde dosud není toto zavedeno

3. Ekologizace výroby

Úspory energie – dotace na aktivity vedoucí ke snížení energetické náročnosti činnosti firem

Obnovitelné zdroje energie – dotace na výstavbu větrných elektráren, malých vodních elektráren a podpora úpravy bioplynu na biometan a jeho plnění nebo vtláčeni do distribuční sítě.

Oběhové hospodářství – podpora předcházení vzniku odpadů, navýšení recyklační infrastruktury, omezení plýtvání druhotnými surovinami a zvýšení obsahu recyklovaných materiálů ve výrobcích

Udržitelné hospodaření s vodou – podpora opatření cílená na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře

4. Poskytování služeb podnikům

Služby infrastruktury – založení a rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury s otevřeným přístupem a zkvalitňování jejích služeb

Poradenství – podpora nákupu poradenských služeb pro MSP za účelem získání certifikátů nebo zpracování hodnocení vodního hospodářství

Marketing – podpora účasti podniků na zahraničních veletrzích a výstavách

Aktuální možnosti získání dotací z OP TAK

Název výzvyKdo může žádatvýše dotaceNejzazší termín pro podání žádosti
Udržitelné hospodaření s vodoumalé, střední i velké podniky40 – 60 %28.6.2024
Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanumalé, střední i velké podniky30 – 65 %13.12.2024
Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárnymalé, střední i velké podniky45 – 65 %13.12.2024
Služby infrastruktury – ITIMSP, velké podniky, výzkumné organizace, municipality (obce)25 – 75 %20.9.2024
Technologie pro MAS (CLLD)MSP50 %31.12.2024
Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictvíMSP. organizace pro výzkum a šíření znalostí75 %31.12.2025
Služby infrastruktury – ITIMSP, velké podniky, výzkumné organizace, municipality (obce)25 – 75 %20.9.2024
Inovační voucheryMSP50 – 75 %31.5.2024
InovaceMSP, malá společnost se střední tržní kapitací15 – 60 %31.7,2024
Spolupráce – klastryMSP, velké podniky, výzkumné organizace25 – 70 %5.4.2025
Proof of ConceptMSP, small mid-caps, výzkumné organizace25 – 70 %10.9.2024
Partnerství znalostního transferuMSP, znalostní organizace70 – 85 %9.4.2025

V případě zájmu o více informací k jednotlivým výzvám či ověření možnosti využití evropských dotací pro Vaší firmu / váš konkrétní plánovaný projekt / budoucí investici mě kontaktujte na e-mail dotace@jansirina.cz, případně telefonicky na telefonní číslo 720 113 522 (pouze pondělí – pátek 9:00 – 17:00)